OBJECTIUS 

Els fins de l’associació són:

1. Recuperar i mantenir la històrica interacció entre la ramaderia i les muntanyes, preservant els valors culturals i socials del pastoralisme mediterrani per a l’ús i bé comú.

2. Valoritzar l’ofici de pastor i l’ús social del ramat.

3. Posar en valor l’ús de la ramaderia tradicional i nous sistemes ramaders adaptats al territori com a eina de gestió dels boscos en la prevenció d’incendis forestals, atribuint a la ramaderia una funció tècnica i no solament una visió productivista.

4. Participar en la recuperació dels camins ramaders.

5. Fomentar la conservació de les races de bestiar autòctones.

6. La promoció de productes ramaders artesanals i ecològics, afavorint que els productors rebin un major valor afegit.

7. Fomentar la participació activa, especialment entre les persones joves del sector agroramader , per estrènyer vincles i facilitar la comunicació entre ramaders, consumidors, tècnics i administració per garantir un relleu generacional i millorar les condicions laborals dels pastors.

8. Promocionar el paper de la dona en el medi rural.

9. Difondre i fer pedagogia sobre els beneficis ambientals, culturals, socials i econòmics de l’activitat agroramadera, i sensibilitzar sobre la necessitat de mantenir l’activitat agrària lligada al territori.

10. Oferir recursos i donar suport a les persones i entitats relacionades amb l’activitat ramadera, com a base per a nous projectes afins i de plataforma de difusió dels objectius de l’associació.

11. Impulsar i realitzar l'estudi, el foment i la defensa del pastoralisme. Realitzar projectes relacionats amb els objectius de l’associació, i d’altres afins a aquests.

12. L'organització i col·laboració en els programes de formació en ramaderia extensiva i gestió pastoral, com per exemple les escoles de pastors i els cursos d'especialització.

13. Participar d’una xarxa social activa al voltant de la producció agroecològica. 

Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les activitats següents:

1. Elaboració i publicació d'estudis científics, informes tècnics i material de divulgació lligat a l'activitat pastoral, ramadera i agroforestal, i a la producció agroecològica en general.

2. Prestació de serveis d'assessoria i col·laboració professional als ramaders: facilitació dels tràmits administratius, millora de la gestió empresarial, oferta de personal laboral de suport, elaboració de plans d'ordenació agrosilvopastoral, etc.

3. Organització de reunions, jornades i altres activitats pluridisciplinars per facilitar la trobada i col·laboració dels diferents agents interessats en el pastoralisme, siguin pastors professionals, tècnics, estudiants, etc.

4. Adquirir i gestionar bestiar, esdevenint titulars d'explotacions ramaderes per la conservació i foment de races autòctones. I per posar en pràctica un sistema ramader silvopastoral que contribueixi a la gestió forestal sostenible amb el manteniment d'infraestructures contra incendis (tallafocs, perímetres de protecció prioritària i franges de baixa combustibilitat). Alhora que s'obtenen productes derivats de l'activitat ramadera.

5. Creació de circuits curts de distribució i comercialització de productes ramaders, enfortint el paper dels seus productors i la revaloració del seu caràcter artesanal i/o ecològic.

6. Participació en projectes i organismes relacionats amb el pastoralisme, des de l'àmbit local fins l'internacional, fomentant la col·laboració amb altres persones i organitzacions que comparteixin objectius, sigui quin sigui el seu origen geogràfic. 

2014 © CREOWEBS. Diseñamos y creamos